قوانین شرکت در مسابقه پیش بینی:

  1.  ثبت مشخصات و ایجاد پروفایل شخصی

  2.  هر مراجعه کننده فقط با یک کد ملی امکان شرکت در مسابقه پیش بینی را دارد

  3.  جوایز به فرد یا افرادی تعلق می گیرد که پروفایل و کد ملی صحیح ثبت کرده باشند.

  4.  کد ملی هر شخص شناسایی می گردد و امکان ورود اشتباه آن وجود ندارد.

  5.  زمان ثبت پیش بینی هر بازی تا ۱۵ دقیقه قبل از شروع هر مسابقه می باشد.

  6.  به نفرات برتر جوایز نقدی که متعاقبا اعلام خواهد شد اهدا می گردد.

امتیازات مسابقه :

  • پیش بینی دقیق نتیجه هر بازی ۱۵ امتیاز

  • پیش بینی صحیح برد و باخت یا مساوی با نتیجه ی غیر دقیق ولی با تفاضل صحیح گلها ۱۰ امتیاز

  • پیش بینی صحیح برد و باخت یا مساوی با نتیجه ی غیر دقیق ولی با تفاضل نادرست گلها ۵ امتیاز

جوایز نفرات برتر :   ۵ ، ۳ و ۲ میلیون ریالی